Obchodní podmínky – hosting

Termíny:

Uživatel – koncový zákazník, která objednal nebo užívá službu.
Poskytovatel – provozovatel hostingových služeb je Miroslav Novotný, Přívozní 1600/2b, 17000 Praha 7, IČ:8704657

Uživatel může využívat služeb hostingu v souladu s níže uvedenými pravidly.
Uživatel potvrzuje, že četl tyto podmínky a potvrzuje, že je považuje za řádnou smlouvu vytvořením objednávky.

Objednávka hostingu

Zřízení služeb:

 • Služby jsou zřizeny na základě vyplnění objednávky a provedení úhrady služeb k níž budete vyzvání potvrzujícím emailem po odeslání objednávky služeb.
 • O zřízení služby může požádat pouze majitel webu vytvořeného pod hlavičkou SuperWeby.cz
 • Po přijetí Vaší platby jsou služby zřizeny a je Vám zaslána faktura.
 • Uživatel je vždy informován o procesu vyřižení objednávky pomocí emailu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo

 • Okamžitě pozastavit stránky, které obsahují nevhodný obsah – zejména warez, podvodný obsah, viry, či obsah urážející a denohestující svobodné cítění každého občana
 • Zablokovat přístup k serveru IP adrese uživatele, který soustavně porušuje podmínky provozu serveru.
 • Okamžitě omezit nebo zakázat službu v případě přetěžování serveru, nebo využívání služby pro jiný účel, než je služba určena.
 • Okamžitě pozastavit nebo znepřístupnit webové stránky, pokud se jejím prostřednictvím šíři viry, trojské koně a jiné červy.
 • Ukončit provoz služby při nedodržení podmínek spolupráce.
 • Provádět vlastní zálohy uživatelovo dat pro případ havárie serveru a jejich nutné obnovy, aby se předešlo ztrátě dat.
 • Informovat uživatele o službách poskytovatele na poskytnutou emailovou adresu.

Uživatel má zakázáno

 • Publikovat obsah, který je v rozporu s platnými zákony ČR a EU.
 • Publikovat nelegální obsah
 • Své stránky používat jako distribuční server či download server (jestliže se nejednalo o web k tomu určený z dílny SuperWeby.cz)
 • Ohrožovat plynulý provoz serveru nevhodnými skripty, jež např. generují vysokou zátěž.
 • Výslovně je zakázáno propagovat své weby pomocí služeb na zvyšování návštěvnosti jako je například autosurf, websurf aj..
 • Rozesílat prostřednictvím serveru nevyžádanou poštu (SPAM), obchodní sdělení a hromadné emaily.
 • Využívat hosting pro jiné účely než pro provoz webových stránek na systému WordPress
 • Úmyslně zatěžovat server.
 • Vytvářet zálohy bez omezení a ukládat je lokálně do adresáře určných pro web

Poskytovatel se zavazuje:

 • Neposkytovat údaje o uživateli a jeho aktivitách na serveru třetí straně vyjma vyšší moci (soudy, policie).
 • Udržovat služby v provozu a minimalizovat výpadky.
 • Informovat uživatele o porušení pravidel před provedením blokace webu
 • Vrátit uživateli peníze za dobu výpadku poměrem z částky za zaplacenou službu, které uživatel může využít na další služby.
 • Informovat klienta o plánovaných údržbách na hostingovém serveru

Poskytovatel nenese zodpovědnost:

 • Za obsah prezentace na stránkách uživatele.
 • Za výpadky služeb a s nimi způsobené finanční újmy uživatelů a za finanční újmy způsobené pozastavením provozu služeb.
 • Za způsobené škody při obnovení dat ze zálohy při havárii provozního serveru.
 • Za špatnou funkčnost webu dojde-li k napadení nezabezpečeného webu (např. absence zabezpečení, neaktualizované pluginy a šablony).

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Definice Osobních údajů, Zvláštní kategorie osobních údajů (Citlivé údaje), Zpracování osobních údajů, Subjekt údajů, Správce a Zpracovatele odpovídá definicím podle platné a účinné právní úpravy a to včetně GDPR.

Účelem zpracování Osobních údajů Zpracovatelem na pokyn Správce je pouze splnění Smlouvy a těchto VOP.

Zpracovatel je povinen zpracovávat osobní údaje jen podle pokynů Správce, které jsou dále zahrnuty ve Smlouvě a těchto VOP. Zpracovatel se zavazuje Zpracovávat Osobní údaje za následujících podmínek;
i) pouze v souladu s platnými a účinnými právními předpisy,
ii) pouze k naplnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy,
iii) tak, aby Zpracování odpovídalo běžně poskytovaným službám Zpracovatele a
iv) jak je uvedeno dále v těchto VOP.

Pokud se Zpracovatel domnívá, že některý z pokynů Správce je v rozporu s platnou a účinnou právní úpravou, včetně GDPR, upozorní na tuto skutečnost Správce.

Vzhledem k povaze služeb Poskytovatele, jejich rozsahu a rozmanitosti využití zákazníky není možné z titulu Zpracovatele osobních údajů udržovat přehled kategorií osobních údajů a kategorií subjektů údajů. Tyto kategorie eviduje Správce a na vyžádání Zpracovatele je povinen mu je bez zbytečného držení poskytnout.

Zpracovatel je povinen zajistit důvěrnost, úplnost a dostupnost Osobních údajů v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů vztahujících se na Zpracovatele. Zpracovatel přijal systematická, organizační a technická opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů v nezbytné míře, a to vše při zvážení současného stavu techniky a nákladů na zavedení těchto opatření ve vztahu k rizikům, který daný způsob zpracování představuje a k povaze zpracovávaných Osobních údajů.

Zpracovatel je povinen poskytnout Správci veškerou možnou součinnost při plnění jeho povinností podle platných a účinných právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně GDPR, a to zejména technickými a organizačními opatřeními. Tato součinnost bude poskytována v míře zohledňující povahu Zpracování a informací dostupných Zpracovateli.

Pokud Správce požaduje po Zpracovateli nad rámce zákona více informací týkajících se bezpečnostních opatření, dokumentace nebo jiné informace týkající se toho, jak probíhá zpracování Osobních údajů, je Zpracovatel oprávněn po Správci požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informací v takovém rozsahu.

Zpracovatel je povinen zajistit dodržování povinností vyplývající pro něj z těchto VOP i jeho zaměstnanci. Tímto ujednáním je Zpracovatel vázán i po skončení Smlouvy.

Dojde – li k narušení bezpečnosti ochrany osobních údajů, je Zpracovatel povinen bez zbytečného odkladu toto oznámit Správci, který je následně povinen v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů toto oznámit orgánu ochrany osobních údajů nebo Subjektu osobních údajů.

Zpracovatel dále v nezbytném rozsahu informuje Správce o:

i) požadavcích Subjektu údajů o zpřístupnění Osobních údajů,

ii) požadavcích o zpřístupnění Osobních údajů vznesených orgány veřejné moci, např. Policie.

Bez výslovného souhlasu Správce není Zpracovatel oprávněn odpovědět na žádost Subjektu údajů podle bodu i) výše. Zpracovatel nezpřístupní informace o Smlouvě ani Osobní údaje Smlouvou a těmito VOP chráněné žádnému orgánu veřejné moci, kromě případů, kdy tato povinnost zpřístupnit tyto informace je dána přímo ze zákona nebo vyplývá ze soudního či obdobného rozhodnutí.

Správce prohlašuje, že:

při využívání služeb Zpracovatele podle Smlouvy a těchto VOP, bude zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.
je oprávněn zpracovávat a předat Zpracovateli předmětné Osobní údaje.
nese plnou odpovědnost za správnost, celistvost, obsah, věrohodnost a zákonnost Osobních údajů předávaných Zpracovateli.
splnil veškeré předepsané požadavky a povinnosti spočívající v oznámení příslušnému orgánu veřejné moci nebo v získání povolení od příslušného orgánu veřejné moci týkající se zpracovávání osobních údajů.
splnil své povinnosti spočívající v poskytnutí informací Subjektu údajů týkajících se zpracování Osobních údajů podle platných a účinných právních předpisů na ochranu osobních údajů.
souhlasí s tím, že Zpracovatel poskytl záruky vztahující se k zavedení technických a organizačních bezpečnostních opatření, dostačujících k zabezpečení soukromí Subjektů údajů a jejich Osobních údajů.
v rámci užívání služeb Zpracovatele na základě Smlouvy a těchto VOP nepředá Zpracovateli žádné Citlivé osobní údaje, pokud tak nebude výslovně ujednáno.
bude udržovat aktuální rejstřík druhů a kategorií Osobních údajů a jejich subjektů, které zpracovává

Zpracovatel může i po skončení Smlouvy uchovat Osobní údaje v rozsahu vyžadovaném zákonem. V takovém případě musí být technická a organizační opatření dodržována podle těchto VOP a Smlouvy.

Ukončení služeb

 • Není-li řádně služba prodloužena a uhrazena, je služba považována za ukončenou.
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nedojde k včasné a řádné úhradě nové výzvy k platbě (vztahující se na další období), tak po uplynutí uhrazeného období se služba (není-li speciálními smluvními podmínkami či písemnou smlouvou uvedeno jinak) považuje za vypovězenou a provoz poskytovaných služeb bude ukončen. A to vždy bez jakéhokoli nároku na náhradu případných škod Poskytovatelem.
 • K ukončení služeb může dojít na základě zásadu vyšší moci.
 • Při soustavném porušování podmínek provozu služeb či zákonů ČR a EU.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz